Nօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs / ɛռċɦaռtɨռɢ Rɦʏʍɛs

Tɦɛʀɛ's ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs..
Tɦɛsɛ ċʀօօҡs օʄ Lօʋɛ aʟաaʏs ċօʍɨռɢ aռɖ քaʀaɖɨռɢ ɨռtօ tօառ
Waʋɨռɢ tɦɛɨʀ (ɮ)IG ɖɨ(ċ)ҡs aʀօʊռɖ
sɦօʋɛ ɨt ɖօառ ʏօʊʀ tɦʀօat tօօ ..
Wɛʟʟ.ɨʄ ʏa ʟɛt ɦɨʍ..
Nɛxt օʄ ҡɨռ.
Caʊsɛ tɦɛʀɛ ɨs ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs..
Tɦօsɛ ɦaʟʄ աaʏ ʟօʋɛʀs stʀɨռɢɨռɢ ʏօʊ aʟօռɢ ..
Tɦɛʀɛ ɨs ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ʀօɮɮɛʀɨɛs ..
tɦɛsɛ sօʊʟRA ɮօʏs
ɦɛʀɛ tօ ɖɛstʀօʏ
ċaʊsɛ tɦɛʀɛ aɨռ't ռօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ
ʟօʋɛʀs օʄ tɦɛ ʀօɮɮɛʀs օʄ tɦɛ sʊռ
..
ʏօʊʀ tɨʍɛ ɦas ċօʍɛ.
Uռɖօռɛ ..
Yօʊʀ tɨʍɛ ɨs
Uք!!


Post a Comment

Popular Posts