ENERGY Management Life-Stylist

Your EARTHLING Guide servicing ALL of your ENERGETIC needs in every single way!
I AM
here to help keep you in vibrating HIGHEST while maintaining your energetic alignment
When it comes to MANIFESTATIONS - we must be perfectly ALIGNED with our own ENERGIES. Our energies must MATCH in every single way - living mindfully and consciously every single day in every single way.
Your WORDS have power
Your FEELINGS have power
YOU have POWER
Now it is time to FEEL and VIBE EMPOWERED
(this comes from within)
HARMONIZING with you in your life.
THIS REQUIRES work
It will take DAILY PRACTICE to instill within your roots (deep) every source of EMPOWERMENT sweet - needed in order to MANIFEST all of your HEARTS desires - bringing everything you BELIEVE into life..
It will take MOTIVATION / DEDICATION / INSPIRATION and sheer WILLPOWER from you to make this EFFECTIVE and AFFECT your life POSITIVELY in every single way!
Enchanting Babble is your Souls OM away from Home - inspiring YOU to SHINE BRIGHT in every way - which is all within your EMPOWERED rights - we ALL DESERVE to live our lives FEELING WORTHY to RECEIVE the life that we DREAM
For all inquiries/bookings - Email Please
Jennifer Molina - Energy Management Life-Stylist / HollyWoodsGypsy@yahoo.com
Courtesy of:
Earth Angel Goddess Productions ©

Sunday, June 12, 2016

Nօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs / ɛռċɦaռtɨռɢ Rɦʏʍɛs

Tɦɛʀɛ's ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs..
Tɦɛsɛ ċʀօօҡs օʄ Lօʋɛ aʟաaʏs ċօʍɨռɢ aռɖ քaʀaɖɨռɢ ɨռtօ tօառ
Waʋɨռɢ tɦɛɨʀ (ɮ)IG ɖɨ(ċ)ҡs aʀօʊռɖ
sɦօʋɛ ɨt ɖօառ ʏօʊʀ tɦʀօat tօօ ..
Wɛʟʟ.ɨʄ ʏa ʟɛt ɦɨʍ..
Nɛxt օʄ ҡɨռ.
Caʊsɛ tɦɛʀɛ ɨs ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs..
Tɦօsɛ ɦaʟʄ աaʏ ʟօʋɛʀs stʀɨռɢɨռɢ ʏօʊ aʟօռɢ ..
Tɦɛʀɛ ɨs ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ʀօɮɮɛʀɨɛs ..
tɦɛsɛ sօʊʟRA ɮօʏs
ɦɛʀɛ tօ ɖɛstʀօʏ
ċaʊsɛ tɦɛʀɛ aɨռ't ռօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ
ʟօʋɛʀs օʄ tɦɛ ʀօɮɮɛʀs օʄ tɦɛ sʊռ
..
ʏօʊʀ tɨʍɛ ɦas ċօʍɛ.
Uռɖօռɛ ..
Yօʊʀ tɨʍɛ ɨs
Uք!!


Post a Comment