ENCHANTRESS the BABBLER

YOUR 24/7 COSMIC HEALING CREATIVE Wounded HEALER STATION - DESIGNS & gifts of ELEVATIONs
TRANSFORMATIONs
LOVES TRANSMISSIONinG and documenting of my own HEALING JOURNEY in this REALITY that for me is MULTI-DIMENSIONAL
MIND
BODY
HEART
& SOUL
INFUSIONS
Healing thru every BullShiFT - cause WE GOT THIS!

Contact / Collab / DIVINE SERVICES :
HollyWoodsGypsy@yahoo.com

Grateful I AM for ALL these WONDERFUL opportunities to work / engage / communicate / and SHARE with ALL OF YOU

THANK YOU for coming through
Make sure to SHOW your love and support by sharing this blog with your family & Friends - Subscribe to receive your very own email delivered to your INbox - Also find me on my other social media platforms. Word of mouth is all we have when it comes to WE the PEOPLE whom often times FEEL invisible if they are not wealthy, famous or a celebrity.

BALANCING OF THE SCALES

We are all works of MASTERFUL ART and this is made here from my HEART
Courtesy of:
inLIGHT WORK INterATTainMEnt ©

Subscribe to ENCHANTRESS the BABBLER on YOUTUBE

Follow @Enchantress on Instagram
Snapchat @CosmicGenius

Sunday, June 12, 2016

Nօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs / ɛռċɦaռtɨռɢ Rɦʏʍɛs

Tɦɛʀɛ's ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs..
Tɦɛsɛ ċʀօօҡs օʄ Lօʋɛ aʟաaʏs ċօʍɨռɢ aռɖ քaʀaɖɨռɢ ɨռtօ tօառ
Waʋɨռɢ tɦɛɨʀ (ɮ)IG ɖɨ(ċ)ҡs aʀօʊռɖ
sɦօʋɛ ɨt ɖօառ ʏօʊʀ tɦʀօat tօօ ..
Wɛʟʟ.ɨʄ ʏa ʟɛt ɦɨʍ..
Nɛxt օʄ ҡɨռ.
Caʊsɛ tɦɛʀɛ ɨs ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ċʀօօҡs..
Tɦօsɛ ɦaʟʄ աaʏ ʟօʋɛʀs stʀɨռɢɨռɢ ʏօʊ aʟօռɢ ..
Tɦɛʀɛ ɨs ռɛʋɛʀ ռօ tɨʍɛ ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ ʀօɮɮɛʀɨɛs ..
tɦɛsɛ sօʊʟRA ɮօʏs
ɦɛʀɛ tօ ɖɛstʀօʏ
ċaʊsɛ tɦɛʀɛ aɨռ't ռօ tɨʍɛ.ʄօʀ ɦaʟʄ աaʏ
ʟօʋɛʀs օʄ tɦɛ ʀօɮɮɛʀs օʄ tɦɛ sʊռ
..
ʏօʊʀ tɨʍɛ ɦas ċօʍɛ.
Uռɖօռɛ ..
Yօʊʀ tɨʍɛ ɨs
Uք!!


Post a Comment